Friday 13 November 2015

Water TowerNothing really fancy this time, just a Water Tower I got a while ago on ebay. It is actually the first terrain piece I painted using airbrush. It took about 10 minutes and I'm pleased with the effect. I'm also sure it would have taken much longer than that and required more work if I had painted it using brush...

Tym razem nic specjalnego, zwykła wieża ze zbiornikiem na wodę, którą kupiłem jakiś czas temu na ebayu. Tak naprawdę jest to pierwszy element terenu pomalowany w całości aerografem. Zajęło mi to około 10 minut i jestem zadowolony z efektu. Na pewno musiałbym popracować dużo dłużej i włożyć w to więcej wysiłku gdybym malował pędzlem...

Sunday 8 November 2015

Beat Down the Dust

I heard this one earlier today while I was driving and it stuck in my head.

Wednesday 4 November 2015

Twisted Sister


Nekima comes at the cost of 13 ss, which makes her the most expensive model in Malifaux. She is Lilith's sister, but there is no love between them. Sister of the Mother of Monsters feels that she should be the true leader of Neverborn and of Malifaux.
She comes on a 50mm base and is pretty mobile with Flight and Wk6. Her Df is only 5 but she has a high Wp of 7 and 12 Wds with a chance to heal back after killing an opponent and Regeneration +1. Also, Black Blood can discourage enemy models from targeting her in melee.


Koszt Nekimy jest najwyższy w grze (13 soulstonów). Nekima to siostra Lilith, ale panie nie darzą się sympatią. Siostra Matki Potworów czuje, że to ona powinna być prawdziwym liderem Neverborn i Malifaux.
Nekima ma podstawkę o rozmiarze 50mm i jest całkiem mobilna dzięki Wk6 i możliwości latania. Jej Df to tylko 5, ale ma Wp7 i 12 ran z szansą na podleczenie się po zabiciu przeciwnika, i Regenerację +1. Dodatkowo, Black Blood skutecznie zniechęca przeciwników do atakowania jej w walce wręcz.Nekima is a true beast in melee. High initial Ml value of 7 (and a ram) coupled with impressive damage track (4 as weak!) make her an opponent to be reckoned with. Melee Expertmeans that she can get one extra attack for free as long as the opponent is within her (impressive) range of 3'. On a mask, there is a trigger that forces opponents to take a 14 Wp duel of be pushed 5' in any direction. On a ram she gets bonuses if she kills her leader. It is a rare situation but can be used when the leader is about to die anyway. As a result, Nekima gains Melee Master and heals 4 Wd. She can also damage enemies with Black Blood and do that twice as a (0) action as long as she has a 4 of Masks. Nekima synergizes well with growth lists as she can (with an upgrade) help the Nephilim grow or mature. She also has a potential chance to summon Terror Tots.

Nekima to prawdziwa bestia w walce w zwarciu. Wysoka wartość Ml7 (i baran) w połączeniu z imponującym dmg (przy weak jest to aż4!) czynią z niej przeciwnika, z którym każdy musi się liczyć. Melee Expert daje jej dodatkowy atak za darmo, pod warunkiem, że przeciwnik jest w jej (imponującym) zasięgu 3 cali. Na masce może użyć triggera, który wymusza na przeciwnikach Wp14 duel. Przegrana oznacza odepchnięcie ich o 5 cali w wybranym kierunku. Przy baranie dostaje solidne bonusy, jeśli zabije swojego lidera. To raczej rzadka sytuacja, ale może okazać się ciekawą opcją kiedy lider i tak jest bliski śmierci. W takim wypadku Nekima dostaje cechę Melee Master i leczy 4 rany. Dodatkowo Nekima może też (nawet 2 razy na turę) zadawać obrażenia dzięki Black Blood, jeśli tylko ma kartę Mask o wartości co najmniej 4. Nekima ma dużo synergii z listami opierającymi się na growth, dzięki specjalnemu upgradowi może pomóc Nephilimom rosnąć albo też zmieniać się w dorosłe osobniki. Ma też szansę na przywołanie w grze Terror Totów.


The plastic version of Nekima is completely different than the old metal one. First of all, she is significantly smaller now (even though she still comes on a 50mm base). She also comes with the stone she is standing on packed in the box. It's a good thing as it means that there are no problems with gluing her to the base. It was a big issue with the metal version, which was glued only at one point close to one ankle. It meant that the link was bound to break sooner rather than later. Other than the size issue, the proportions are better, though she doesn't have the appearance of a Ht 3 model. Here's a good picture comparing the two found on GMorts blog.
I painted three versions of this model, and while all were done simultaneously, I used different bases (unfortunately I don't have a picture with the one I painted using the stone from her boxed set). Also, one of them was temporarily mounted on "Apollo 13" I made for round 5 of the Iron Painter competition (I did it just for fun despite being eliminated earlier). I called that entry "Houston, We've Had a Problem".
It is a nice miniature, although it lacks the twist that many other Malifaux models have. She looks pretty good, but in the end she's just another female-daemon-warrior,which just seems like a generic thing.

Nekima was actually painted in... summer. So with this entry I've now caught up with my blog backlog. Anything I publish from now on will be a new work. I currently have several minis on my workspace so some updates should follow later this month.
Plastikowa wersja Nekimy jest zupełnie inna niż metalowa. Przede wszystkim, jest znacznie mniejsza (pomimo tego, że też ma podstawkę 50mm). Skałka na której stoi jest częścią zestawu z boxa. To całkiem praktyczne rozwiązanie, bo dzięki temu łatwo ją przykleić do podstawki. To był duży problem z wersją metalową, którą trzymała się z podstawką tylko w jednym cienkim miejscu na wysokości stopy. To praktycznie gwarantowało pęknięcie przy najbliższej okazji. Poza problemem skali, proporcje są lepsze, chociaż plastikowa Nekima nie wygląda zbyt imponująco jak na model Ht3. Warto spojrzeć na zdjęcie porównujące oba modele znaleziona na blogu GMorta.
Malowałem trzy wersje tego modelu i na każdej przygotowałem inną podstawkę (niestety nie mam zdjęcia tej na skałce z boxa). Dodatkowo, jedna z nich była tymczasowo przyczepiona do "Apollo 13" i użyta do mini dioramki z 5 etapu konkursu Iron Painter (tematem rundy było "Space Oddity", malowałem to tylko dla zabawy bo odpadłem już na wcześniejszym etapie). Nazwałem tamtą pracę "Houston, mamy problem".
To całkiem ładna figurka, chociaż brakuje jej tego "czegoś" co mają inne modele z Malifaux. Wygląda OK, ale nie jest to nic specjalnego ponad kolejny model typu żenska-demonica-wojownik. 

Nekimę malowałem... latem. Tak wiec tym wpisem nadrobiłem wszystkie blogowe zaległości. Wszystko publikowane dalej będzie już dokumentacją bieżącej pracy. Mam w tej chwili na warsztacie kilkanaście modeli, tak więc kolejne wpisy powinny się pojawić w dalszej części bieżącego miesiąca.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...