Tuesday 29 September 2015

Desert Mat for Malifaux - a review


A few weeks ago I wrote a review of a gaming mat for Malifaux from playmats.eu for Malifaux. I've really enjoyed using it so I was more than happy when I got a chance to review a new one. Desert-themed mat is the latest product from the "deployment zones" series. The pictures were taking during a day when the weather was very changeable with different lighting conditions each time so some colors may look brighter in one picture and darker in another.

Parę tygodni temu napisałem recenzję maty do gry w Malifaux od playmaty.pl Bardzo dobrze mi się ją używa, tak więc bardzo mnie ucieszyła możliwość recenzowania nowej. Mata o klimacie pustynnym to najnowszy produkt z serii mat ze strefami rozstawienia. Zdjecia do recenzji były robione podczas bardzo zmiennej pogody przy zróżnicowanym oświetleniu. tak więc na niektórych fotkach kolorki będą jaśniejsze, a na innych nieco ciemniejsze.


As yo can see in the pictures above, the coloring is bright and vivid. I really like the fact that the print is diversified. Different shades of yellow and brown are used to great effect. There are also some small rocks. All of these creates a very realistic look. 

Tak jak możecie zobaczyć na powyższych zdjęciach, kolorystka jest bardzo jasna a barwy są żywe. Zróżnicowane odcienie żółci i brązy dają bardzo ładny efekt. Można też zauważyć drobne skałki. Całość daje bardzo realistyczny efekt. 


This time round I received a vinyl version of the mat. I have to admit I was a bit concerned as I thought the quality of material would not be good enough. My doubts were proven unfounded. The PVC material has a solid feel to it and unfolds on the table easily. Also, all the corners lie flat. Just like the previous mat, it's also resistant to liquids and scratches. The vinyl version is thinner than the foam one but it's also lighter. Mats are sent in cardboard tubes, so they already come with a perfect storage option.

Tym razem dostałem matę vinylową. Muszę przyznać, że miałem pewne wątpliwości. Myślałem, że materiał może okazać się być niskiej jakości. Moja obawy były jednak nieuzasadnione. Materiał PVC jest bardzo solidny i rozkłada się na stole bardzo łatwo. Co więcej, krawędzie idealnie przylegają do powierzchni.Tak samo jak poprzednia mata, jest odporna na płyny i zadrapania. Vinylowa wersja jest cieńsza od piankowej ale jest też lżejsza. Maty są wysyłane w kartonowych tubach, tak więc od razu dostajemy praktyczną opcję na przechowywanie.


I devoted some space to explaining how useful deployment zones are in Malifaux in my previous review. These are added here as well. However, the design is completely different. The lines are printed in brighter shades than the colors of the mat. They're easily to notice when you look more carefully but do not detract in the slightest from the print on the surface of the mat. Actually, if you look closely they seem like lines drawn in sand (which fits perfectly fluff-wise). The circle in the middle seems to stand in a bit too much of a contrast to the rest as there are some bright parts that go along its edges. However, this works really well in game, as this ares can often be the most important section of the board and having this part clearly marked can be very helpful.

W poprzedniej recenzji poświęciłem sporo miejsca wyjaśnieniu, dlaczego maty ze strefami rozstawienia tak dobrze sprawdzają się w Malifaux. Tutaj też są dodane, ale ich design wygląda zupełnie inaczej. Linie są nadrukowane jaśniejszą barwą niż kolory maty. Wyglądają niemalże jak linie narysowane patykiem w piasku (co pasuje pod względem klimatu). Koło w centrum sprawia wrażenie, jakby zbyt mocno kontrastowało z resztą - wzdłuż krawędzi można zauważyć kilka jaśniejszych plam. Mimo to, w grze sprawdza się to bardzo dobrze. Ta część maty może często być najważniejszą strefą gry. W takich wypadkach wyraźne oznaczenie tego obszaru znacznie ułatwia rozgrywkę.


Overall, I really like the new mat. It shows that guys from playmats.eu are not resting on their laurels and continue great work with a new products that adds more diversity to their Malifaux mats range. I can highly recommend the Desert one and I look forward to seeing more!

p.s. one more thing - the price. The vinyl version is a budget solution as it costs only 20 EUR, making the price-quality ratio exceptionally good

Podsumowując, bardzo podoba mi się nowa maya. Widać, że panowie z playmaty.pl nie osiedli na laurach i kontynuują świetnie prowadzoną działalność, poszerzając asortyment o produkty dodające zróżnicowania do ich mat używanych w Malifaux. Mogę zdecydowanie polecić matę pustynną i czekam z niecierpliwością na kolejne.

p.s. jeszcze jedna rzecz - cena.  Vinylowa mata to budżetowe rozwiązanie, jej koszt to tylko 59 zł, a więc w relacji cena-jakość wypada wyjątkowo dobrze
Wednesday 23 September 2015

Stitched Together

I still haven't caught up with my works from last summer on the blog. I was working mainly with Neverborn so I'll try to show them all here soon. I'll start with Stitched Together. I got these minis on eBay a while ago and they cost me an arm and a leg. Wyrd hasn't released all the minis from Book 1 and 2 in plastic yet and it created a market for some models. Stitched Together, a solid mminiondel that fits in many Neverborn crews, definitely belongs there. 
The paintjob was pretty straightforward. I painted them using mainly warm, brown colors as I wanted some contrast with purple carpets on the bases. I also used some blood effect for their hooks.


Nie zdążyłem jeszcze nadrobić blogowych zaległości z lata. Pracowałem głównie przy Neverbornach, więc będę się starał pokazywać wszystko tutaj w najbliższym czasie. Zacznę od Stitched Together. Kupiłem te figurki na Ebayu jakiś czas temu i kosztowały mnie małą fortunę. Wyrd nie wydał jeszcze w plastiku wszystkich modeli z 1 i 2 podręcznika, co wytworzyło się spore zapotrzebowanie na takie figurki. Stitched Together to solidny minion, który pasuje do wielu ekip Neverborn, talk więc niestety należy do tej grupy.I will be using them mainly in my Dreamer crew as they can be summoned by him. They're rather slow and have low Ml but they can cause trouble anyway. Their main use comes from a Ca action called Gamble your life. It's a Ca vs Df duel and the loser gets 3/4/7 damage, which cannot be cheated. Another trick up their sleeve is called A Game of Chance. It's a Ca5 Wp duel and the winner gets to draw 2 cards and discard one. 5 is a rather poor initial value but then Neverborbn have ways of lowering that stat.


Będę ich używał głównie w ekipie Dreamera, ponieważ może on je przyzywać w grze. Są dość powolni i mają niskie Ml, ale i tak potrafią namieszać. Ich głównym atakiem jest Gamble your life. To akcja bazująca na ich Ca przeciwko Df. Przegrany otrzymuje 3/4/7 obrażeń, które nie mogą być cheatowane. Inny trik do którego mają dostęp to A Game of Chance. To duel Ca5 vs Wp, zwycięzca wyciąga dwie karty i jedną odrzuca. Co prawda 5 to dość niska początkowa wartość, ale Neverborn mają kilka sposóbów na obiżanie tej wartości u przeciwników.They are quite resilient as they are Hard to Kill and get Reactivate when they have 1 Wd left. Also, if you flip a crow when they get hurt, everyone within 2' suffers 2 damage. They also have a nice (0) ability called Creeping fog, which allows the Stitched Together to bring up a mobile 4' aura of soft cover around them.

Są dość odporni dzięki Hard to Kill. Dodatkowo, otrzymują Reactivate kiedy scjhodzą do 1 rany. Dodatkowo, jeśli wyciągnie się Kruka po tym jak dostają obrażenia, wszyscy w promieniu 2 cali dostają 2 punkty obrażeń. Mają też przydatną akcję za (0), Creepy Fog, która pozwala im przywołać wokół nich przenośną osłonę w promieniu 4 cali.

Friday 11 September 2015

M2E Starter - the NeverbornThe Neverborn half of the starter set is now painted. I have to admit, I was a bit put off when I first saw the 3d renders for these models. They seemed too simple compared to other recently released Wyrd miniatures. Despite my initial doubts, I enjoyed working with them. My color choices were based on the box artwork.

Neverborn ze startera są już pomalowani. Muszę przyznać, że po zobaczeniu renderów 3d tych modeli, byłem początkowo zniechęcony. Wydawały się bardzo proste w porównaniu do innych wydanych niedawno figurek. Jednak pomimo moich początkowych wątpliwości, pracowało mi się z nimi bardzo przyjemnie. Schemat kolorystyczny bazuje przede wszystkim na artworkach z pudła.


The Bloodwretches are really nice miniatures. Very dynamic, nicely detailed minis that do not resemble any of the other previously released models. They're basically human patients of Dr Grimwell's clinic who mutated into Neverborn and went mad in the process. The  models reflect this story quite well.  
They can be pretty decent scheme runners. They have a Wk of 6 and a Cg of 7 and ignore blasts. Their Df is solid (6) and they heal up to 2 damage after killing an enemy, which is good with their low wd of 5. Their claws have a solid Ml of 6 and good damage profile (2/3/5). They gain a + to attack flips if they charge. They also have a (1) action, which adds +1 damage and lets them draw 2, discard 1 card as long as they deal damage. This could work pretty well with a Fast from Dreamer (who is always hungry for cards), or Obey from Zoraida.

Bloodwretches to naprawdę ładnie zrobione figurki. Dynamiczne pozy, dobre detale, i to, że nei przypominają żadnych innych ze starych modeli. Początkowo byli ludźmi w klinice Dr Grimwella, ale zmutowali się w Neverbornów i przy okazji oszaleli. Figurki dobrze odzwierciedlają tę historię.
Mogą działać całkiem dobrze jako scheme runners. Mają Wk 6 i Cg 7, i ignorują blasty. Ich Df to solidne 6, i leczę 2 Wd po zabiciu przeciwnika, co pomaga przy niskiej wartości tej statystyki u nich (5). Ich szpony to solidne Ml6 i dobry rozstrzał damage (2/3/5). Dostają też + do ataków wygenerowanych z szarży. Mają też akcję za (1), która dodaje +1 damage i pozwala na wyciągnięcie 2, odrzucenie jednej karty po zadaniu obrażeń. To powinno dobrze działać z Fast od Dreamera (który zawsze jest na karcianym głodzie), lub też z Obey od Zoraidy.
Angel Eyes, as a sniper, has a talent that is truly rare among the Neverborn. The miniature is really small and it was hard to get to all of the details, especially on the face. Many people seem to have a problem with Scion of the Black Blood and I can see why. The uninteresting T-pose is static, his fists look like they are a bit too large (even for a grown Nephilim), and the horns on his head which at first glance look like old wool hat at first glance. He also had a pose with his head raised up, which I didn't really like, so I repositioned it. This model took a little more effort but I think he turned out OK.
Angel Eyes is a Henchman. She has a Sh6 with 14' range threat. The damage track isn't that great, but she has two triggers to choose from, Critical Strike on a Ram and a free 3' push on Masks. There is also a (0) Sidearm Rg6 attack, which can come in handy in some situations. As I mentioned, she is a sniper and her eyes miss nothin, which means she doesn't randomize when shooting into an engagement (which is probably the main reason you want to hire her in a melee-oriented faction). She can also deal some damage in Ml with Teeth and Blackened Claws. Df of 6 and 8 Wd aren't much, but she heals 2 damage each time she kills an enemy model. Also, she's a Nephilim ---> Black Blood. As a Henchman, she gets one dedicated upgrade, which allows her to reduce by 1 to a minimum of 0 all damage suffered before activation.
Scion can be useful in many Neverborn crews due to one thing  - the ability to remove conditions. All friendly models activating within 6' can discard two cards to end all conditions on them. That's a high price, but if it means that a key model will survive one more turn, it can make sense. Both his Ml and Sh attacks have a good damage spread and nice triggers, but the low initial value of 5 makes them far less impressive. Scion can make other friendly model (Rg10) take a (1) interact action. Those are interesting possibilities, but with 10 Wd and a low Df of 4, keeping him alive can prove challenging (though he does deal damage from Black Blood within 1' when he goes down). 

Angel Eyes, jako snajper, posiada talent unikalny dla Neverborn. Figurka jest naprawdę mała i ciężko było dotrzeć do niektórych detali, zwłaszcza na twarzy. Wielu ludziom już od samego początku nie podobała się figurka Scion of the Black Blood i mogę łatwo zrozumieć dlaczego tak jest. Statyczna, nieciekawa poza, pięści wyglądające na przerośnięte (nawet jak na dorosłego Nephilima), i rogi które na pierwszy rzut oka wyglądają jak wełniana czapka. Miał też początkowo podniesioną do góry głowę, ale ponieważ nie podobało mi się takie ułożenie, troszkę je zmieniłem. Nad tą figurką pracowałem nieco więcej, ale myślę że wyszedł całkiem nieźle.
Angel Eyes to Henchmenka. Ma Sh6 i zasięd 14 cali. Siła rażenia nie powala, ale są dwa triggery. Na baranach Critical Strike, a na Maskach darmowy push o 3 cale. Jest też dodatkowy atak bronią podręczną o zasięgu 6 cali za (0), co może czasami być przydatne. Tak jak wspominałem, jest snajperem, a więc jej oczy niczego nie przegapią, co oznacza że nie musi losować celu strzelając do jednostek w zwarciu (co jest chyba głównym powodem, dla którego można ją chcieć we frakcji ukierunkowanej na walkę wręcz). Może też zadać obrażenia w Ml swoimi zębami i sczerniałymi pazurami. Df 6 i 8 Wd to nie za wiele, ale pomóc może leczenie 2 ran po zabiciu przeciwnika. Poza tym, jest Nephilim ---> Black Blood. Jako henchmenka, ma swój własny upgrade, który pozwala jej zredukować o 1 do minimum 0 obrażenia, które otrzyma przed aktywacją.  
Scion może być przydatny w niejednej ekipie Neverborn dzięki umiejętności do zdejmowania stanów. Wszystkie przyjazne modele aktywujące się w obrębie 6 cali mogą odrzucić 2 karty żeby przerwać działanie wszystkich conditions. To wysoka cena, ale jeśli ma oznaczać przetranie o jeszcze jedną turę, może mieć sens. Zarówno jego ataki Ml, jak i Sh mają fajne profile damage i  triggery, ale przy wartości 5 nie robi to wrażenia. Scion może za (0) dć przyjaznemu modelowi 1 akcję typu interact. To całkiem ciekawe możliwości, ale przy 10 Wd i niskim Df 4, utrzymanie go przy życiu może być trudne (chociaż jak już będzie schodził, to zada jescze damage od Black Blood w obrębie 1 cala).

Sunday 6 September 2015

Some WIPs

I've managed to put together and basecoat all my Gencon haul. The starter minis were very easy to put together, hardly any GS was used on them. The new Miss model is probably the best so far. Really great detail (well, maybe only the face seems a bit off...) and Abuela is 100% awesomasauce. It seems to me Wyrd is constantly improving their production process and the minis get better all the time.I'll probably paint some of these later this week.

Udało mi się złożyć i spodkładować cały Genconowy łup. Figurki ze startera były bardzo łatwe do złożenia, praktycznie nie musiałem używać przy nich GS. Nowa figurka Miss to chyba najładniejsza z dotychczasowych. Ma naprawdę świetne detale (no, może twarz mogłaby być lepsza...), a Abuela to 100% wypas. Wygląda na to, że Wyrd cały czas ulepsza proces produkcji i kolejne modele są coraz ładniejsze. Pewnie pomaluję część z tych figurek w przyszłym tygodniu.


As usual, I kept listening to audiobooks as I was painting and here are the three I listened to in August (well, the one about the Witcher was an actual book).


"To Kill a Mockingbird" has until recently been one of the most famous American classics that I haven't read (even though I had two semesters of American literature) as part of my university career. I was motivated to read it by the release of sequel and all the controversy that surrounded it. The novel is set in the years of the Great Depression of the 30's and takes place in a southern state of Alabama. The story is presented from young girl's innocent perspective as she recalls her early, careless years. The tone is mostly light and humorous, even though the novel deals with serious themes such as racial injustice. It offers very interesting insights into the American society of the south in early 30's. For me the narrative was the novel's greatest strength. Marked by innocence of Jean Louise, it is still witty and full of humor.


 This novel was published 55 years after "To Kill a Mockingbird" and has caused a lot of controversy. The main reason is that the action takes place several years after the original novel as Jean Louise returns from New York to her hometown for her summer vacation. There are still many entertaining stories from her youth as she fondly remembers her childhood. However, now that she's known different style of life, her perception is changed and she sees many things differently. She gradually discovers that her childhood impressions were often shallow and she never really tried to understand the world around her. This confrontation of differing ideals is particularly intensive when she begins to question her father's dominating influence on her life.I didn't really expect much from this novel as it was written years after the whole Witcher saga had been completed. It's got all that Sapkowski is known for, the Witcher, his good pal Dandelion, complicated romances with female sorceresses, dwarves, monsters, and court intrigues. Also, the language is really nice and the typical ironic comments made by the narrator and the Witcher can make all the fans feel at home. However, the story felt to me more like a set of quests from a game than a well thought-out plot. Things happen quickly and I had a feeling that many events were there just to add another twist to the story and thus force it to be a little longer. Still, it felt pretty nice to read another novel set in this universe and filled with those familiar characters.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...