Thursday, 27 April 2017

Of Metal and Flesh #1


Painting these models was more time consuming than I had expected. Highlighting many flat surfaces using red color was a lot of work.
I started with a basecoat of dark red airbrushed from the bottom and followed it with brighter shade applied from the top. After that I darkened all the recesses and proceeded with highlighting the armor plates. I did it using watered down Flat Red from Vallejo Model Color  - a really nice, solid color. When it comes to highlighting red, it's easy to go wrong by adding different color to the mix and make it too pinkish with white or too dark with brown or black. This time I decided to mix some GW Bloodletter Glaze mixed with Flat Red for a brighter shade. It worked pretty well as it solidified the color and made it brighter, while keeping the mix properly thinned down for some brushwork.

Malowanie tych figurek zajęło mi dużo więcej czasu niż przewidywałem. Rozjaśnianie licznych płaskich powierzchni czerwonym kolorem to jednak dużo roboty.
Zacząłem od nałożenia aerografem od dołu ciemnego czerwonego podkładu i poprawieni jaśniejszym odcieniem malując od góry. Następnie przyciemniłem wszystkie zagłębienia i kontynuowałem rozjaśnianie płyt pancerza. Używałem do tego przede wszystkim rozcieńczonej Flat Red z palety Vallejo Model Color - naprawdę ładny, solidny kolor. Rozjaśniając czerwień łatwo popełnić błąd dodając do bazowej barwy inny kolor i nadając całości zbyt różowawy (przez dodanie bieli) lub zbyt ciemny odcień (dodając brązu lub czerni). Tym razem zdecydowałem się użyć Glaze'a Bloodletter od GW zmieszanego z Flat Red  do uzyskania jaśniejszego odcienia. Zadziałało dobrze, bo nie tylko ugruntowało kolor, ale też mocno go rozjaśniło, utrzymując przy tym odpowiednio rzadką konsystencję do malowania pędzelkiem. I decided to use blue for extra element of contrast on their cores and Guardian's blade. Together with some gold TMM and bright bases (described in detail in a review here) it created the atmosphere I was looking for in these models.
I wanted to avoid using the artwork for inspiration as I was put off by the rough metallic appearance of the constructs. Using red was a no-brainer as this color is immediately associated with the Guild. I also added some chipping effects.
Hoffman, two Wardens and Watchers are next in line and I will start working on them next week, so expect an update soon.

Postanowiłem użyć niebieskiego na rdzeniach i ostrzu miecza Guardiana dla większego kontrastu. Razem ze złotym TMM i jasnymi podstawkami (opisanymi w recenzji tutaj), udało mi się stworzyć taką atmosferę jaką planowałem dla tych modeli.
Chciałem uniknąć używania artworku jako źródła inspiracji, nie podobał mi się surowy, metalowy wygląd konstruktów. Zastosowanie czerwieni było dość oczywistym wyborem, ten kolor od razu kojarzy się z Gildią. Dodałem też efekty obtarć na pancerzach. 
Hoffman, dwóch Wardenów i Watcherów czekają następni w kolejce do malowania i pewnie zacznę nad nimi pracę w przyszłym tygodniu, a więc kolejny update już niedługo.


#9/2017 Warbreaker


"Warbreaker" is another standalone novel written by Sanderson. The main story features two sisters, one of whom is sent to a hostile nation to be married to its leader, the god king. Ignoring old traditions, a younger sister is sent to fulfill this role, and soon the older one follows her secretly, intending to free her. As always, magic plays a significant part in Sanderson's story. This time is revolves around the use of colors and bringing inanimate objects to life. 
The plot itself isn't complicated, but the author manages to present the political and religious systems in a very interesting way. I particularly liked the way he explored the way people rely on symbols and their representations, taking many aspects of their lives for granted without ever questioning them. The image of an almost omniscient god, who is in fact helpless and bound by the will of his worshipers, sends a strong message. 
Just like all other novels by this author I've read, the final twist caught me by surprise. I found the ending satisfying, despite some features of Sanderson's style that I don't really care for (such as frequent use of modern, colloquial, and too informal speech in some of the dialogues). 

Tuesday, 25 April 2017

Malifaux base inserts from Customeeple - a review


Most people probably associate Customeeple with excellent gaming terrain and tokens. The company has also started producing base inserts for Malifaux. I got a chance to review a set of Malifaux Hoffman lab base tops and I was really impressed with the quality of this product.

Większość ludzi prawdopodobnie kojarzy Customeeple ze świetnymi terenami do gry i żetonami. Firma zaczęła też produkować wkładki do podstawek do Malifaux. Miałem okazję recenzować zestaw w tematyce laboratorium Hoffmana i byłem pod dużym wrażeniem jakości tego produktu.

The inserts are very thin and the details are laser-engraved.  They fit perfectly onto bases (I tested all available versions, 30, 40, and 50mm). They are made from hard density, 32 mm cardboard so they don't increase the height and weight of the base. Some of them require assembly as the cogwheels are glued in layers, but the amount of work needed is minimal. You just need to remove them from the form and attach to the base. I used super glue to make sure they hold well.

Wkładki są bardzo cienkie i mają detale zrobione laserowo. Idealnie pasują do podstawek (testowałem wszystkie dostępne wersje, 30, 40 i 50mm). Są wykonane ze 32 mm wzmocnionego kartonu, a więc po przyklejeniu nie będą zwiększały wysokości ani wagi podstawki. Niektóre z nich wymagają trochę pracy - koła zębate są przyklejane warstwami, ale nie ma przy tym zbyt dużo roboty. Wystarczy tylko usnąć je z wypraski i dokleić  podstawek. Używałem do tego super glue, żeby mieć pewność że będą się dobrze trzymać.I started painting them with a black basecoat and followed that with applying basic highlights with an airbrush. After that I used some watered down shades of very light brown for highlights and also added a few glazes. I finished off with painting several brighter thin lines along the planks to make sure they didn't look flat. The metal elements were painted using true metallic metal techniques with some Nihilakh Oxide applied around the cogs for weathering effects.

Malowanie zacząłem od nałożenia czarnego podkładu, po czym dodałem podstawowe rozjaśnienia aerografem. Następnie użyłem paru rozcieńczonych warstw bardzo jasnego brązu do rozjaśnień i dodałem też parę glazów. Na koniec domalowałem kilka jasnych linii wzdłuż desek, żeby upewnić się, że nie wyglądają "płasko". Metalowe elementy malowałem techniką true metallic metal z małym dodatkiem Nihilakh Oxide nałożonych wokół niektórych elementów dla efektu zużycia.


I really like these base inserts. The material is thin but has a solid feel to it. The way they fit onto the base makes it look as if they were designed to be one whole piece with it. The level of detail is excellent too. There are also different types of inserts available from Customeeple, which look very interesting too. There are different themes (wasteland, circus, Guild office, street, sanatorium) and some really great tops to be used with models like the Coryphee or Arachnids that make it possible to use these models in different versions.

Bardzo podobają mi się te wkładki. Materiał jest cieniutki ale są też solidnie wykonane. To jak dobrze pasują do podstawek sprawia wrażenie, że zostały razem z nimi zaprojektowane jako całość. Poiom wykonania detali jest też świetny. Customeeple ma w ofercie więcej wkładek, które też wyglądają bardzo ciekawie. Są zróżnicowane tematycznie (pustkowie, cyrk, biuro Gildii, szpital) i jest tam kilka naprawdę świetnych rozwiązań do wykorzystania przy takich modelach jak Corypher czy Arachnidy, które umożliwiają korzystanie z modeli w różnych wersjach.

Tuesday, 11 April 2017

Malifaux tokens from Widget Wizards - a review

gotta love Widget Wizard's logo

Scheme markers and other tokens that help keep track of various conditions and effects are a must in a game of Malifaux. Being able to easily notice them is often crucial. Also, if you want to take part in a tournament, GG2017 rules state that you must own them. There are several companies that have been producing tokens for Malifaux for a while but Widget Wizards have managed to introduce new, interesting ideas that make using tokens even more convenient.

Markery do schemów i inne znaczniki pomagające śledzić różne stany i efekty w grze są w Malifaux niezbędne. Możliwość szybkiego rozpoznania co przedstawiają jest często kluczowa. Poza tym, zasady GG2017 jasno określają konieczność posiadania własnych markerów, jeśli chce się wziąć udział w turnieju. Kilka firm produkuje już od dawna znaczniki do Malifaux, ale Widget Wizards udało się wprowadzić nowe, ciekawe pomysły, które sprawiają, że używanie markerów jest jeszcze prostsze.There are some really clever solutions here. First of all, the markers used for tracking conditions are designed to fit around the bases of models. It's a simple but brilliant idea as it makes it possible to clearly represent various in-game effects. The symbols on them are easy to recognize (for example shield for defensive stance, eye for focused, etc.). I particularly like the "activated" markers as they really speed things up by clearly showing which models have already been used.
I also really like the way Ilussionary Forest marker is designed. These two 50mm markers are connected, which makes it impossible to place them incorrectly (the same goes for Sonnia's Flame Wall or Raspy's Ice Pillars).

Zastosowano tutaj kilka naprawdę mądrych rozwiązań. Przede wszystkim, markery używane do śledzenia stanów są zaprojektowane tak, żeby pasowały dookoła podstawek modeli. To prosty, ale w praktyce świetny pomysł - ułatwi czytelne przedstawienie efektów w grze. Symbole są łatwe do odczytania (np. tarcza dla defensive stance, oko dla focused, itp.). Szczególnie spodobały mi się markery do "activated", które znacznie przyspieszają rozgrywkę dzięki temu, że czytelnie pokazują, które modele były już użyte.
Podoba mi się też to jak zaprojektowany został marker Illusionary Forest. Te dwa 50mm znaczniki są połączone, co uniemożliwia niepoprawne umiejscowienie ich na planszy (to samo dotyczy Flame Wall Sonnii czy też Ice Pillars Raspy).
As far as quality goes, the tokens look really good. They only need some cleaning up from paper after unboxing. I also recommend using some white paint to make them even better. It's a simple process. You just need to apply white paint generously over the details and once it's dried, remove the sticker. It's not necessary as the tokens already look very nice without extra paint, but as you can see in the pictures, this will make the details pop nicely.

Jeśli chodzi o jakość, tokeny wyglądają bardzo dobrze. Wymagają tylko oderwania naklejonego papierka po wypakowaniu. Polecam użycie niewielkiej ilości białej farbki do poprawienia ich wyglądu. Wystarczy nałożyć nieco grubszą warstwę farby na detale i po jej wyschnięciu odkleić naklejkę. Nie jet to konieczne, markery wyglądają dobrze same w sobie, ale jak widać na zdjęciach, detale będą wyglądały dzięki temu jeszcze lepiej.

The markers are laser cut and engraved from 1/8 inch acrylic. There are different colors available, all correspond to factions from Malifaux. The engravings are intricate and are deep enough to make sure they won't rub off. I was pleasantly surprised by attention to small details, such as a small tear on the Neverborn mask symbol or highly detailed engravings on Scheme Markers. I've used different versions before but these are definitely the best I've seen so far.
If I were to point one marker that is absolutely indispensable I'd choose the Measurement Tool without any hesitation. It's used to measure walk and melee range as well as some other effects in game. The tool combines elegant design with high functionality and I usually use it several times every turn.

Markery są wycinane laserowo i mają wygrawerowany nadruk w akrylu o grubości 12,5 mm. Dostępne są różne wersje kolorów, odpowiadające frakcjom z Malifaux. Wzory są bardzo dokładne i zrobione na odpowiednio dużej głębokości, by nie ścierały się przy użyciu. Miło zaskoczyło mnie przywiązywanie uwagi do naprawdę drobnych szczegółów, takich jak np. łza na masce markera Nevernorn czy też inne bardzo szczegółowe zdobienia na innych tokenach. Używałem różnych markerów, ale nigdy wcześniej nie spotkałem się z tak wysoką jakością wykończenia.
Gdybym miał wskazać jeden marker, który jest absolutnie niezbędny, wybrałbym Measurement Tool bez chwili wahania.  Używa sięgo do mierzenia dystansu Wk i zasięgów w walce wręcz, oraz do wszelkich innych podstawowych pomiarów w grze. To narzędzie łączy w sobie dużą funkcjonalność z wysokim poziomem wykończenia, przeważnie używam go kilkanaście razy na turę.

McTavish's Gator won't be able to resist the temptation

Things are about to get messy

There are also markers engraved and cut from 1/8 inch Western Alder wood. Here the details look great too. Big contrast between them and the darker part makes it easy to immediately realize what kind of effect or marker is represented. Also, the symbols are nicely shaded, which makes them look more three-dimensional.

Warto jeszcze wspomnieć o markerach ze wzorem wyciętym laserowo w 12,5 mm drewnie (olcha). Tutaj detale też wyglądają świetnie. Duży kontrast pomiędzy nimi a ciemniejszymi częściami ułatwia natychmiastowe ocenienie co pokazują. Dodatkowo, symbole są też ładnie wycieniowane, co sprawia wrażenie głębszej "trójwymiarowości".Overall, I can highly recommend markers and tokens from Widget Wizards. In the basic set you get more than you will ever need for all the common conditions and effects. The Measuring tool is excellent and will improve your gaming experience and other tokens important for your crew or faction can be bought separately.  And one more thing - there are four "special" 30 mm markers, on which you can simply write the name of the effect you need, which will save you time and money.

Podsumowując, mogę zdecydowanie polecić markery i znaczniki od Widget Wizards. W podstawowym zestawie znajdziecie nawet więcej niż trzeba do wszystkich najczęściej występujących w grze efektów. Miarka jest świetna i na pewno podniesie poziom zadowolenia z gry, a dodatkowe znaczniki do waszej ekipy lub frakcji mogą być kupione osobno. I jeszcze jedno - w zestawie znajdziecie cztery "specjalne" 30 mm markery, na których można po prostu napisać potrzebny efekt, co pozwoli na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.

the whole basic set (pic from the producer)#8/2017 The City


David Gemmell used to be my favorite writer and several years ago I spent many hours reading his novels. In fact I have all of them until today. Sadly, he passed away while writing the last book of Troy trilogy. His wife stepped up and completed the story using his notes. It worked really well and Troy: Fall of Kings was well received. 
"The City" is her first independently written book, and it has received mixed reviews. I found it disappointing.
Using the city itself as the main protagonist is an interesting solution. After years of wars and conflicts, it has expanded way beyond its borders. Now it's so huge that its inhabitants sometimes don't even know what life beyond it looks like. The city is ruled by the emperor, an ancient god-like character who is rarely seen by other people. 
The story begins in the sewers below the city, where some of the protagonists are presented. As the narrative progresses, other characters are introduced and gradually higher layers of society are presented. I felt that each time a character was introduced and I started identifying with them, the action suddenly switched to another one. I didn't like this solution as I never felt that the potential of protagonists was fully explored. Also, their behavior was not only surprising but at times even erratic. I finished the novel mainly out of respect for David Gemmell but found it disappointing on many levels and probably won't even read the continuation.

Thursday, 6 April 2017

Brush Cleaner


I've read many positive comments about this product before and now I can finally start using it. Taking good care of your brushes (especially if you use brushes with natural hair) is essential if you plan to have them for a longer period of time. 
I've already tried this cleaner and I'm very impressed with the effects. I can highly recommend it. If you want to see how it's supposed to be used, check out tutorials on youtube, such as the one below.

Czytałem dużo dobrego o tym produkcie i w końcu mogę zacząć go używać. Dbanie o pędzle (zwłaszcza o te z naturalnym włosiem) to podstawa jeśli chce się korzystać z nich dłużej.
Przetestowałem już ten środek do czyszczenia i jestem pod dużym wrażeniem, zdecydowanie polecam. Jeśli chcecie zobaczyć jak to działa, polecam tutoriale na youtube, takie jak np. poniższy.


Wednesday, 29 March 2017

Some WIPs


I've started working on some Guild constructs. It's a nice and welcome change after focusing mainly on Neverborn for the past couple of weeks. So far I've just airbrushed basic red and done some airbrushing on the blade. In the final moment white paint got slightly blocked and left small dots all over the surface but I'll try to somehow use it to my advantage.

Zacząłem pracę nad konstruktami z Gildii. To miła i potrzebna zmiana po tygodniach spędzonych z Neverbornami. Póki co psiknąłem tylko podstawową warstwę czerwonego i podziałałem trochę aerografem na ostrzu miecza. W ostatnim momencie pracy trochę przytkała się dysza i wypluło mi małe białe kropeczki, ale spróbuję jakoś to odkręcić.These three will make a new addition to my Neverborn force.
Ta trójeczka będzie nowym dodatkiem do moich Neverbornów.I've also redone Titania's wings by adding a thin watered down layer of GW's Blood for the Blood God and made her hair slightly darker. I also gave my old metal Teddy a new base to tie him in thematically with the rest of my Neverborn.

Przemalowałem też skrzydła Titanii, dodając na nie rozcieńczoną warstwę Blood for the Blood God od GW, przyciemniłem też jej włosy. Poza tym zmieniłem podstawkę mojemu staremu metalowemu Miśkowi, żeby bardziej pasował do reszty Neverbornów.And last but not least - last Saturday I took part in a 50ss GG 2017 tournament. I played three games with Neverborn Zoraida and managed to win all of them. In the end I placed second out of 18 participants, which is my best result ever.
I faced Ramos, Kirai, and Guild McCabe. Each game was interesting and I had great opponents (I've faced each of them before and have always enjoyed the atmosphere during the game). I won a small mystery box with a Bayou Gator. Zoraida approves!

I na koniec ostatnia, ale nie mniej ważna rzecz. W ubiegłą sobotę wziąłem udział w turnieju na 50ss w Gaining Grounds 2017. Zagrałem trzy gry neverbornową Zoraidą i udalo mi się wszystkie wygrać. Osatecznie byłem 2 na 18 uczestników, co jest moim najlepszym wynikiem. 
Grałem przeciwko Ramosowi, Kirai i gildiowemu McCabe'owi. Każda gra była ciekawa i miałem świetnych przeciwników (z każdym z nich miałem już wcześniej przyjemność grać). Wygrałem mały mystery box z Bayou Gatorem. Zoraida aprobuje!


Monday, 27 March 2017

A basketful of Woe

I had a big problem with this miniature as it was a miscast and both of her feet and part of left hand had to be removed before I could start working on it. I contacted Wyrd about it but since this mini is no longer produced, they weren't able to help me. 
I had to cut away that blob of metal and redo the shoes. I'm not much of a sculptor and use Green Stuff only sometimes to fill in gaps and add small, simple elements, so I decided to use a pair of shoes from plastic TTB sprue. They are a bit too big for her tiny feet but she's a bad kid so she might have stolen it from one of her victims.
Similarly to Baby Kade, I also used a bigger structure on her base to add a bit more dynamism. I also thought that a tiny girl wearing pinkish clothes and standing alone on a small dilapidated gangplank over a swamp tells an interesting story.


Miałem z tą figurką duży problem ponieważ była źle odlana. Jej stopy i część lewej ręki musiały być usunięte zanim mogłem zacząć pracę. Skontaktowałem się z Wyrdem w tej sprawie ale niestety nie potrafili mi pomóc, ponieważ ta figurka nie jest już produkowana. 
Musiałem uciąć tego metalowego gluta i poprawić buty. Nie czuję się komfortowo jako rzeźbiarz i praca z Green Stuffem w moim przypadku ogranicza się do sporadycznego łatania dziur i dodawania małych, nieskomplikowanych elementów. W związku z tym zdecydowałem się użyć plastikowych butów z zestawu TTB. Są na nią nieco za duże, ale to w końcu niedobre dziecko więc można łatwo wyobrazić sobie jak kradnie je od jednej ze swoich ofiar. 
Tak jak w wypadku Kade'a, użyłem nieco wyższej struktury na podstawce żeby dodać jej trochę dynamiki. Poza tym doszedłem do wniosku, że maleńka dziewczynka w różowawych ciuszkach, która stoi samotnie na podniszczonej kładce nad bagnem opowiada ciekawą historię.


Candy has good synergy with Pandora and fits very well in her crew as she can also inflict damage passively, just by standing in right place at right time. She also targets enemy's Wp to force attacks on themselves using their Ml stat. It can work very well against big hitters with solid damage profile. Candy is also a Casting Expert and can his with blasts using her Rg 8 attack. She can also use her Goody Basket to heal a friendly model.

Candy ma dobrą synergię z Pandorą i pasuje do jej ekipy dzięki temu, że może też zadawać obrażenia pasywnie, stając tylko we właściwym miejscu o właściwej porze. Atakuje również Wp przeciwnika, aby spowodować ataki na samych siebie przy użyciu wartości Ml. To może być bardzo skuteczne przeciwko silnym modelom o solidnym profilu obrażeń. 
Candy jest też ekspertem w czarowaniu i może uderzyć z blastem na zasięg 8 cali. Może też użyć "koszyczka z pysznościami" do uleczenia przyjaznego modelu.

#7/2017 The Haunting of Hill House


Every now and then I like to read an old classic tale. Shirley Jackson's The Haunting of Hill House is a perfect example of a 20th century ghost story.  
Dr. Montague gathers a small group in order to examine rumors of supernatural activities in an old Mansion. He chooses people who have experience in dealing with the supernatural. Soon they begin experiencing unusual visions and hear strange noises. It is never precisely said whether these are products of their imagination or some kind of inexplicable phenomena. The novel has an oniric quality to it and it is hard at times to distinguish between what is real and what is not.
I thoroughly enjoyed the book on a linguistic level. The language that is used by protagonist is rich and formal in style and they often use sophisticated vocabulary. As for the fear factor, the atmosphere of being scared of the unknown is built very well, without throwing jumpscares in reader's face.

Thursday, 23 March 2017

Where's Teddy?


Baby Kade has been one of my favorite models in the range. There's something really special about a deranged toddler hugging a tattered Teddy bear and clutching a large kitchen knife. Tongue sticking out and widened eyes complete the crazy look. Also, he's got an amazing range of charge (8) and there's just something hilarious if you visualize this tiny toddler sprinting across the field to stab his enemies.
I bought old Pandora's box just to have him. The miniature's been sitting on top of my to-do pile for several weeks and I finally painted him.
Initially I put him on an Orphanage base insert but after some consideration I decided to glue him on a larger base. I find tit adds some dynamism, which can work really well, especially with minis that have otherwise static poses. Also, Kade can teleport (thanks to his Where's Teddy? ability) so putting him up on a bigger piece of terrain actually makes sense theory-wise.

Dzieciaczek Kade od zawsze jest jednym z moich ulubionych modeli z systemu. Jest coś wyjątkowego w tym zaburzonym brzdącu, który przytula zniszczonego misia pluszowego i ściska w ręku wielki kuchenny nóż. Wystajacy język i wytrzeszczone oczy uzupełniają obłąkany wygląd. I co więcej, samo wyobrażenie sobie małego dzieciaka śmigającego po polu bitwy żeby dźgnąć wroga nożem jest zabawne.
Początkowo przykleiłem go do podstawki z wkładem w klimacie sierocińca ale po chwili zastanowienia przeniosłem go na wyższą podstawkę. Myślę, że dodaje to dynamiki, co przeważnie dobrze działa w przypadku statycznych poz niektórych modeli. Poza tym, Kade potrafi się teleportować (dzięki umiejętności "Where's Teddy?"), a więc ustawianie go na wyższym terenie ma sens z punktu widzenia teorii.In game Kade is the epitome of glass cannon. His Df7 is really high and he's Manipulative 11 but he has only 6 wounds. It means that once he gets hit, he will fold quickly. His damage track is deceptively weak because once he lands an attack on already engaged model and gets the right trigger, the minimum is a whooping 5. I want to try him with Titania's Knights as their "lures" may offer some opportunities to take advantage of Kade's Ponce ability.

W grze Kade to kwintesencja terminu "glass cannon". Ma wysokie Df 7 i Manipulative 11, ale tylko 6 ran. To oznacza, że jak już dostanie damage, to schodzi szybko. Jego potencjał zadawania obrażeń jest pozornie niski ponieważ jak już zaatakuje model w zwarciu i dostanie odpowiedni trigger, minimalne obrażenia wyniosą 5. Chcę go przetestować z Rycerzami Titanii, ich "wabienie" może dać szansę na wykorzystanie umiejętności "Pounce" Lade'a.

Monday, 20 March 2017

Rebel Yell


Johan is a cheap enforcer that often finds his place in many non-Outcast crews. He is a good beatstick  (especially against constructs and tyrants), he can use Flurry, and can take some punishment thanks to Hard to Kill. If he goes down, there's always Finish the Job to drop one extra marker. Rebel Yell is the ability for which he is often chosen. It allows him to remove a condition from a model (both friendly and enemy).

Johan to tani enforcer, który często trafia do nie Outcastowych ekip. Potrafi mocno przywalić (zwłaszcza konstruktom i tyranom), może użyć Flurry, potrafi też przyjąć trochę na klatę dzięki Hard to Kill. Jeśli zejdzie, zawsze jest Finish the Job do zrzucenia dodatkowego markera. Rebel Yell to najważniejsza umiejętność dla której jest najmowany. Pozwala mu usunąć condition z modelu (przyjaznego lub wrogiego).


The model is well designed and has slightly exaggerated features with huge body and small head. He is Ht 2 but still towers over other models of the same size. Wyrd sometimes has problems with properly scaling miniatures and this seems to be a good example. Even if he was meant to be a bug guy, he turned out too massive in comparison to other models. 
I used bits of a very old GW Chaos Warriors sprue to modify the model. I wanted the changes  to reflect the effects that might have occurred to his as a result of keeping bad (Neverborn) company. The base incorporates both elements that I have in my crews from this faction (planks and swamp).

Model jest ładnie zaprojektowany i ma lekko przerysowane proporcje przez ogromne ciało i małą głowę. Ma wysokość 2, ale mimo to góruje nad innymi modelami o tej samej nominalnej wielkości. Wyrd miewa problemy ze skalą i ten wydaje się być dobrym przykładem. Nawet jeśli miał być dużym gościem, to wyszedł zdecydowanie zbyt masywny.
Użyłem bitsów ze starej wypraski GW z Wojownikami Chaosu do modyfikacji figurki. Chciałem, żeby zmiany odzwierciedlały efekty przebywania w złym (Neverbornowym) towarzystwie. Podstawka łączy w sobie elementy obecne w tej frakcji (deski i bagno).


#6/2017 American Psycho


American Psycho is another novel that I read after watching its film adaptation first. I saw it several years ago and it made a big impression on me then. Christian Bale portrayed Patrick Bateman really well, his cool demeanor contrasted really well with the scenes in which he seemed to act out of character. The film was violent and shocking but I was puzzled by the unambiguous ending and wanted to find out how it happened in the novel.
I was in for a shock as American Psycho is one of the most violent books I've ever read. It is set in the 1980s portrays high life of yuppies living in Manhattan during the Wall Street boom. The protagonist, Patrick Bateman, is a 26-year old successful banker. He is also the narrator. Bateman talks  at length about his complicated daily routine and very precisely lists all the health products he uses as well as workout routines he follows. This presents him as a person who might be suffering from some kind of obsessive-compulsive disorder.
His work is probably stressful (though we never really get any significant insights into what he actually does), so he often meets with colleagues at fancy restaurants. Their conversations are usually completely meaningless and they often fail to recognize other people they see there. It can also indicate some kind of psychological problems (or even suggest that some of the events described by the narrator don't actually take place). I prefer to believe the latter as there are fragments that are really hard to read. There's a lot of violence towards women and, which I found even worse, cruelty towards animals. Bateman presents himself as stone-cold, emotionless being “...there is an idea of a Patrick Bateman, some kind of abstraction, but there is no real me, only an entity, something illusory, and though I can hide my cold gaze and you can shake my hand and feel flesh gripping yours and maybe you can even sense our lifestyles are probably comparable: I simply am not there." This presents him as an unreliable narrator and further strengthens the idea that only some (if any) of what he describes actually happens.
The ending is slightly different than the movie one and I actually liked how the abrupt "This is not an exit" sign is used as the final line of the book. I know that the novel has been received well by the critics who often see it as a prime example of post modern fiction but for me it just felt too chaotic and violent to be enjoyed thoroughly.

Saturday, 11 March 2017

#5/2017 House of Leaves


I usually listen to audiobooks as I'm simply unable to find time for reading. I work from morning till late evening and then only have some free time when my daughter is asleep. That's why audiobooks are a perfect solution for me as I can listen to them while I walk to and back from work or when I paint miniatures. However, some books can't be translated to this medium.
"House of Leaves" is definitely a unique novel. It starts with a story of John Truant. He works at a tattoo parlor and wants to find a new place to live. His friend Lude tells him of a man called Zampano who has recently died and vacated an apartment. In the apartment John finds his manuscript that is an academic study of a film called The Navidson Report. At this point the two narratives become intertwined. For clarity's sake, each of them is printed in different font. It deals with various documents and a film connected with a very unusual house. When Navidson moves in with his wife and two children, they soon discover that it is actually larger inside than outside. Their bewilderment turns into shock when they discover new doors leading to a long, dark corridor, which appeared in the house during their absence.
This is the basic plot, the real story begins when Navidson begins exploring the newly discovered space. There Danielewski's post modern approach to writing really begins to show. The placement of print becomes apparently chaotic, at times it is even necessary to turn the book upside down in order to read. Some pages are filled with chaotically placed sections with various texts, others have just two words. At first glance it might seem gimmicky but it all all cleverly designed to reflect what is happening and the emotions that the protagonists are experiencing. The book is also filled with numerous footnotes, many of which refer to works that don't actually exist. And one more thing - the cover itself is symbolic as it doesn't cover the whole page. I suggest googling the title and having a look in the graphic section to get a good idea what I'm writing about.
I have to admit that first 50 pages were hard to get through but once the proper action started and the layout became more unusual, I got sucked in. I read the rest of the novel during two longer sittings.

Monday, 6 March 2017

Customeeple's terrain - a review

I've worked some terrain made from MDF before and I've come to see it as nice, but rather plain looking addition to Malifaux table. The square shapes of buildings and various additions offer some extra terrain options but aesthetically they aren't really impressive. I didn't expect much but after working with Customeeple's stuff I've changed my mind about terrain made from this material.

Miałem już wcześniej okazję pracować z terenami zrobionymi z MDF i są dla mnie przyjemnym, choć dość topornie wyglądającym dodatkiem do stołu Malifaux. Kwadratowe kształty budynków i różnych innych dodatków dają więcej opcji terenowych ale estetycznie nie robią zbyt dobrego wrażenia. Nie miałem wielkich oczekiwań, ale po pracy z produktami Customeeple zmieniłem zdanie o tym materiale.


At first glance there's nothing out of the ordinary. All the pieces are attached to a thin frame and an instruction is attached. I realized that I was dealing with something different once I started removing the pieces.
The basic structure remains plain and consists mainly of square parts. However, there are many other small additions that make it look much more three-dimensional. On the frame we can find several small ornaments that make Customeeple's pieces look much more sophisticated. There are also some smaller bits produced on even thinner material (steps on the streetcar, curtains, main part of the bench, and posters). The level of detail on these is really impressive. It's also important to mention the transparent plastic bits that can be used as lights.

Na pierwszy rzut oka nie ma tutaj nic niezwykłego. Wszystkie elementy są przymocowane do cienkiej ramy, dołączone są instrukcje. Dopiero rozpakowując elementy zauważyłem, że mam do czynienia z czymś innym.
Główna struktura jest w dalszym ciągu stosunkowo prosta i składa się głównie z kwadratowych części. Jest tam jednak dużo małych dodatków, które nadają całości bardziej trójwymiarowy wygląd. W ramce znajdziemy kilkanaście małych ozdób, które sprawią, że całość produktu Customeeple będzie wyglądała dużo ciekawiej. Są też jeszcze mniejsze części wyprodukowane na cieńszym materiale (schody tramwaju, zasłony, główna część ławki, plakaty). Jakość detali jest tutaj imponująca. Warto też wspomnieć o przezroczystych elementach, które mogą być użyte jako światła.

Assembling them was straightforward and with clear instructions attached, it was fast and easy. I used PVA glue and a few pieces of elastic band to make sure the pieces stayed in place as the glue was drying.

Składanie tych elementów jest proste dzięki jasnym i przejrzystym instrukcjom. Użyłem kleju typu wikol i kilku gumek recepturek, żeby upewnić się, że części pozostana we właściwym miejscu podczas klejenia.

I started with a basecoat of black. Painting MDF is different than working with plastic. This material absorbs paint, so working with brush isn't easy here. Instead I used airbrush and applied 2-3 highlights to every larger surface and gave the edges a drybrush with Bleached Bone. I finished some smaller details using a small brush and was ready to see how they can function in a regular Malifaux game.
40 mm bases easily fit inside the tram and on the top (which is removable). The height is properly scaled to the game, but there are some 40mm that will not fit in there very well anyway. The stairs look great but there isn't enough space for a 30mm base to stand on them.
The all fit very well into Malifaux's universe, stylistically and aesthetically. The level of detail is amazing and the only minor problem I see with them is that they're not fully functional in a game (by writing that I mean the stairs which are a bit too narrow for a 30mm base). Other than that minor inconvenience, they will definitely make a great addition to any city-themed Malifaux table. I can highly recommend Customeeple's terrain.

Zacząłem od nałożenia czarnego podkładu. Malowanie MDF to co innego niż praca z plastikiem. Ten materiał wchłania farbę, tak więc praca z pędzlem nie należy tutaj do najprostszych rozwiązań. Zamiast tego używałem aerografu, nakładając na każdą większą powierzchnię 2-3 rozjaśnienia i kończąc drybrushem Bleached Bone na krawędziach. Wykończyłem mniejsze detale używając mniejszego pędzla i mogłem zobaczyć, jak te dodatki będą się prezentowały na stole do Malifaux.
40mm podstawka z łatwością pasuje wewnątrz i na górze tramwaju (którą można łatwo zdjąć). Wysokość jest w dobrej skali, ale niektóre z modeli na 40mm podstawkach i tak nie będą tam idealnie pasowały.  Schody wyglądają świetnie, ale nie ma tam miejsca na 30mm podstawkę.
Wszystkie te elementy terenu świetnie pasują do klimatu uniwersum Malifaux, zarówno od względem stylu, jak i estetyki. Jakość detali jest niesamowita i jedyny problem jaki tutaj widzę to nie zawsze pełna funkcjonalność w grze (mam tu na myślę te schodki, na których nie zmieszczą się 30mm podstawki). Poza tą drobną niedogodnością, będą świetnie pasowały do każdego stołu Malifaux w klimacie miejskim. Mogę z czystym sumieniem polecić tereny Customeeple.

You can see some pictures with miniatures below. Soon I will review other products from this company so stay tuned!

Poniżej możecie zobaczyć kilka zdjęć z figurkami. Wkrótce na blogu pojawi się recenzja innych produktów tej firmy, zaglądajcie!

There's actually a Teddy hiding behind this columnRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...