Monday 20 March 2017

Rebel Yell


Johan is a cheap enforcer that often finds his place in many non-Outcast crews. He is a good beatstick  (especially against constructs and tyrants), he can use Flurry, and can take some punishment thanks to Hard to Kill. If he goes down, there's always Finish the Job to drop one extra marker. Rebel Yell is the ability for which he is often chosen. It allows him to remove a condition from a model (both friendly and enemy).

Johan to tani enforcer, który często trafia do nie Outcastowych ekip. Potrafi mocno przywalić (zwłaszcza konstruktom i tyranom), może użyć Flurry, potrafi też przyjąć trochę na klatę dzięki Hard to Kill. Jeśli zejdzie, zawsze jest Finish the Job do zrzucenia dodatkowego markera. Rebel Yell to najważniejsza umiejętność dla której jest najmowany. Pozwala mu usunąć condition z modelu (przyjaznego lub wrogiego).


The model is well designed and has slightly exaggerated features with huge body and small head. He is Ht 2 but still towers over other models of the same size. Wyrd sometimes has problems with properly scaling miniatures and this seems to be a good example. Even if he was meant to be a bug guy, he turned out too massive in comparison to other models. 
I used bits of a very old GW Chaos Warriors sprue to modify the model. I wanted the changes  to reflect the effects that might have occurred to his as a result of keeping bad (Neverborn) company. The base incorporates both elements that I have in my crews from this faction (planks and swamp).

Model jest ładnie zaprojektowany i ma lekko przerysowane proporcje przez ogromne ciało i małą głowę. Ma wysokość 2, ale mimo to góruje nad innymi modelami o tej samej nominalnej wielkości. Wyrd miewa problemy ze skalą i ten wydaje się być dobrym przykładem. Nawet jeśli miał być dużym gościem, to wyszedł zdecydowanie zbyt masywny.
Użyłem bitsów ze starej wypraski GW z Wojownikami Chaosu do modyfikacji figurki. Chciałem, żeby zmiany odzwierciedlały efekty przebywania w złym (Neverbornowym) towarzystwie. Podstawka łączy w sobie elementy obecne w tej frakcji (deski i bagno).


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...