Thursday 21 April 2016

Lawyers

I've had these minis since their pre-release at Gencon 2014. I ordered Lucius's crew, assembled it, basecoated, and... forgot about them. I've been too busy painting my other Guild/Neverborn but I still think this is one of the best looking crews in the game.

Mam te figurki od czasu przedsprzedaży z Genconu 2014. Kupiłem wtedy ekipę Luciusa, złożyłem, spodkładowałem i... zapomniałem o nich. Byłem zajęty malowaniem reszty mojej Gildii i Neverbornów ale i tak dalej uważam, że jest to jedna z najładniejszych ekip w grze.


Lawyers are very interesting support models. They can pass out Hard to Wound, which is be really helpful in making sure your beatsticks survive long enough to get into melee and cause some damage. Lawyers can also add negative conditions (Slow, Paralyzed) to opponents, along with a condition that causes opponents to take one Wd each time they deal damage. They don't have many Wds but their solid Df, Wp, and the possibility to add a negative twist to opponent's attack can help with keeping them alive.

Prawnicy to ciekawe modele wspierające. Mogą rozdawać Hard to Wound, co jest bardzo pomocne w zapewnieniu wsparcia dla silnych jednostek walczących wręcz, tak żeby mogły dojść do zwarcia i więcej namieszać. Prawnicy mogą też dawać negatywne stany (Spowolnienie, Paraliż) przeciwnikom. Mają też ciekawą akcję, której efekty sprawiają, że cel zawsze po zadaniu obrażeń dostaje automatycznie 1Wd. Sami nie mają wielu Wd ale solidna Df, Wp, i możliwość odrzucenia karty z ręki dla dodania - do ataku przeciwnika pozwala dłużej utrzymać ich przy życiu.Tuesday 12 April 2016

Mr Graves #2

 

This is my second take on Mr Graves (see the first one here). This time I wanted to make him look a bit more human. The eyes give him away as a Neverborn but he may seem human at first glance.I really like this miniature. It was actually one of the first M2E models released in plastic and it's still one of my favorites. Very easy to assemble, no need for using GS as there are no gaps, all the parts fit very well. The exaggerated physical features add a lot of character to the model.

To moje drugie podejście do Pana Graves (pierwsze możecie zobaczyć tutaj). Tym razem chciałem mu nadać trochę bardziej ludzki wygląd. Oczy zdradzają jego prawdziwe pochodzenie, ale na pierwszy rzut oka wygląda jak człowiek. 
Bardzo lubię tą figurkę. To jedna z pierwszych wydanych w plastiku w 2 edycji Malifaux i wciąż należy do moich ulubionych. Bardzo łatwo się ją składa, nie trzeba używać GS bo nie ma czego szpachlować po sklejeniu, a części idealnie do siebie pasują. Przerysowane rysy figurki tylko dodają jej charakteru.Mr Graves is a solid beatstick and enjoys hitting people with Fence Post. His Ml is a solid 6 and he minimum damage is 3. His speed is average but he can push other enemy or friendly models (masters included) and move to base contact with the target. That can really help with positioning your minis during the game. He is also quite tanky with Hard to Kill and Armor +1, so taking him down requires more effort.

Mr Graves potrafi solidnie przywalić słupem z ogrodzenia. Jego Ml to solidne 6 a minimalne obrażenia to 3. Jego mobilność jest raczej przeciętna ale może pushować inne wrogie lub przyjazne modele (włączając masterów) i dostawiać się do podstawki celu. To może bardzo ułatwiać ustawianie się w dogodnej pozycji. Poza tym jest bardzo wytrzymały dzięki Hard to Kill i Armor +1, a wiec usunięcie go z gry będzie wymagało większego wysiłku.


Thursday 7 April 2016

Barbaros v2When the second edition of Malifaux was released, Wyrd had to create a Henchman for Lilith. They came up with a story of a former Nephilim gladiator whose wings had been maimed by the people of Malifaux. Barbaros eventually manages to escape and swears vengeance on his captors. 
In game he offers some decent offensive potential with a few movement tricks coupled with ability to move other models around.

Wydanie drugiej edycji Malifaux oznaczało konieczność dodania Lilith Henchmana. Wyrd wymyślił historię o Nephilimie, ex-gladiatorze, którego skrzydła zostały zniszczone przez ludzi z Malifaux. Barbarosowi udaje się w końcu uciec i poprzysięga zemstę na swych oprawcach.
W grze ma przyzwoity potencjał ofensywny wraz z kilkoma sztuczkami z ruchem, oraz możliwością przesuwania wrogich modeli.The first version of this miniature was a bit disappointing. Barbaros soon got promoted to a 40mm base only after an errata. The alternative one is a big improvement. The models is much bigger and has an imposing pose. Also, his armor and weapon finally look much more impressive. The only problem I had while working on this model was that there are quite a few flat surfaces and I had to come up with an idea to make them look more interesting. Blood splatter on the blade and some on his armor was an easy choice but I also needed something extra on his large sword so I decided to paint a few runes there. Can you guess what's written there? ;)

Pierwsza wersja figurki tej postaci byłą lekkim rozczarowaniem. Barbaros awansował na podstawkę 40 mm dopiero po erracie. Wersja alternatywna jest już znacznie lepsza. Figurka jest znacznie większa i ma bardziej okazałą pozę. Jego pancerz i broń też w końcu wyglądają imponująco. Jedynym problemem jaki miałem pracując nad tym modelem było kilka płaskich powierzchni, co zmusiło mnie do kombinowania jak je pomalować, żeby nie wyszły zbyt monotonnie. Ślady krwi na ostrzu miecza i na pancerzu były oczywistym wyborem. Potrzebowałem jednak czegoś dodatkowego na jego wielkim mieczu, więc zdecydowałem się namalować znaki runiczne. Czy potraficie odgadnąć jaki tworzą wyraz? :)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...