Wednesday 29 July 2015

Miss Ery

Gencon 2016 is just around the corner so I thought it's about time I finally painted my Miss model from 2015. Last year we got a model called Miss Ery - an alternative Teddy. And for those unfamiliar with the concept - a Miss model is a limited miniature available during Gencon for "free" as long as you spend at least $100 on Wyrd products. 
I didn't really know how to start with it. There are many flat surfaces, some random patches of material, and its claws are long and straight. In the end I went for a yellowish-gory look with bloody patches of skin attached to its body. I chose yellow for the main body part as I use brown color for bases of my Neverborn and I didn't want it to blend in too much.
This is actually the first Malifaux model I've worked on with an airbrush. I basecoated it black and then sprayed in a highlight of dark and bright brown. I followed that with another highlight of yellow. It looked really nice at that point, delicate, smooth highlights - not what I wanted for an old twisted and gruesome Teddy Bear. I started adding some  highlights, this time with more contrastive shades. I finished the gory look by adding Bloog for the Blood God technical paint and adding some dark brown ink to the recesses.

Gencon 2016 zacznie się dosłownie za chwilę, a więc pomyślałem że dobrze by było w końcu pomalować ubiegłoroczny model Miss. W 2015 Wyrd wydał model o nazwie Miss Ery - alternatywę dla Teddy'ego. Dla niewtajemniczonych - model Miss to limitowana figurka dostępna co roku na targach Gencon "za darmo", dodawana do każdego zamówienia powyżej $100.
Nie bardzo wiedziałem jak się za nią zabrać. Jest na niej sporo płaskich powierzchni, kilka losowych łatek i długie, proste pazury. Ostatecznie wybrałem żółtawo-krwawy zestaw kolorów z zakrwawionymi płatami skóry przyczepionymi do ciała. Wybrałem żółty olor, ponieważ używam brązu do podstawek moich Neverborn i nie chciałem żeby misiek zlewał się kolorystycznie z tą częścią. 
To tak naprawdę pierwsza figurka do Malifaux, którą malowałem aerografem. Nałożyłem czarny podkłąd i rozjaśniłem dwoma odcieniami brązu. Następnie psiknąłem jeszcze jedno rozjasnienie, tym razem żółte. Na tym etapie wyglądało to bardzo ładnie - delikatne, płynne przejścia między kolorami - nie o taki efekt chciałem uzyskać malując starego, pokręconego i makabrycznego Miśka. Zacząłem pędzlem dodawać kolejne, tym razem bardziej kontrastowe rozjaśnienia. Krwawy wygląd dopełniła farbka techniczna Blood for the Blood God i odrobina ciemnobrązowego tuszu w zagłębieniach. 


Miss Ery, just like any Teddy model, is a truly fearsome fighter. She is an expensive one but at 11 soulstones there's both Terrifying 13, Impossible to Wound (and damage flips against this models can't be cheated), and Regeneration +2 to keep her alive before she can gobble up her target. Miss Ery can also use a (0) action to move up to 8' as long as she succeeds on a Wp duel (which can be hard with a Ca of 4). Still, if she succeeds, she gets + to attack actions against the target and gets a free Ml attack if the target was within 6'. And if that wasn't enough, she can always hit a target three times with a Flurry (even four times with her 0 action)..

Miss Ery, jak przystało na odpowiednika Teddy'ego, to naprawdę przerażający wojownik. Należy do drogich modeli, ale przy 11 soulstonach ma Terrifying 13, Impossible to Wound (flipy na damage przeciwno niej nie mogą być cheatowane) i Regenerację +2, co powinno utrzymać ją przy życiu wystarczająco długo, żeby mogła pożreć swój cel. Miss Ery posiada też akcję za (0), która przy wygranym pojedynku na Wp pozwala jej przemieścic się o 8 cali (co nie zdarzy się zbyt często przy niskim Ca 4). Jednak jeśli już się uda, to dostaje + do ataków przeciwko modelowi, do którego się przysunęła i ma jeden bonusowy atak, pod warunkiem, że cel był w zzasięgu 6 cali. I gdyby tego było mało, ma jeszcze zawsze możliwość trzepnąć trzy razy w turze dzięki Flurry (a nawet cztery razy przy użyciu akcji za 0).


Misery loves company (as you'll hear in lyrics of the song below), so I painted a pair of them (but only one is actually mine).
Nieszczęścia chodzą parami (jak usłyszycie w tekście poniższego kawałka), a więc pomalowałem dwa miści (chociaż tak naprawdę tylko jeden jest mój).Friday 24 July 2015

Mysterious Effigy and Pukeworm

I'm still catching up with my blog backlog. This time I'll begin with... a picture of stat card from the previous edition of Malifaux. Bear in mind the fact that it's just a plain minion, master and henchmem cards were like tiny books. I've said it before and I'll say it again - I'm so glad Wyrd has switched to a new edition and simplified the rules on cards by adding optional upgrades. 

Wciąż nadrabiam blogowe zaległości. tym razem zacznę od... zdjęcia karty ze statami z poprzedniej edycji Malifaux. Miejcie na uwadze fakt, że to tylko zwykły minion, karty masterów i henchmenów to były praktycznie małe książeczki. Mówiłem to już wiele razy ale powtórzę jeszcze raz - naprawdę cieszy mnie fakt, że Wyrd wprowadził nową edycję i uprościł zasady na kartach przez dodanie opcjonalnych upgradów.I had a lot of fun working on these two. Those are really amazing models. The old metal Mysterious Effigy is by far one of the most complex models for the system I've painted so far. There are many intricate details and the whole design of this model is just amazing. While I like the new version that will be available at this year's Gencon, it seems more creepy and less mysterious than the metal one.
The Primordial Magic, affectionately referred to as "Puekeworm" is basically a resculpt of the old metal version. It's slightly thinner and a bit taller. It was and continues to be a great sculpt. Its skin is torn in many places and covered in wounds. As cruel as it sounds, there's a lot of potential for some interesting painting effects. I followed the original color scheme as I liked it a lot. 

Malowanie tej dwójki to była czysta przyjemność. To naprawdę świetne figurki. Stara metalowa wersja Mysterious Effigy to zdecydowanie jeden z najbardziej złożonych modeli z tego systemu z jakimi miałem okazję pracować. Można na niej znaleźć wiele skomplikowanych detali, a cały design figurki jest po prostu rewelacyjny. Podoba mi się nowa wersja, która będzie dostępna podczas tegorocznego Genconu, choć też muszę przyznać że w porównaniu ze starą jest bardziej odrażająca niż "tajemnicza".
Pierwotna Magia, pieszczotliwie nazywana "rzygorobakiem", to praktycznie rzecz biorąc lekko przerobiona wersja metalowa. Jest trochę cieńsza i nieco wyższa. To była i dalej jest świetna figurka. Jej skóra jest popękana w wielu miejscach i pokrywają ją liczne rany. Brzmi to może odrażająco, ale daje potencjał na ciekawe malarskie efekty. Zastosowałem tutaj oryginalny schemat kolorystyczny, po prostu przypadł mi on do gustu. Like all effigies in game, the Mysterious one facilitated the faction master. It is pretty survivable with Hard to Kill and Armor +1. It also has a nice trick up its sleeve as it allows other friendly models within 2' to cheat  Fate with card face down. 
Promordial Magic is an alternative totem that can be hired by Neverborn Masters. It costs only 2 soulstones and offers some interesting possibilities. First of all, due to Rush of Magic, you get to draw an extra card and discard one during the Draw Phase - a very useful thing. Like other totems, it cannot takeInteract actions but it can make enemy models Insignificant for the rest of the game (provided it survives that, which is possible despite only 3 Wd - it Incorporeal). Another nice trick is that once per game, when the VP are calculated, it can count as a Scheme Marker.

Tak jak wszystkie inne modele typu Effigy, Mysterious przede wszystkim wspiera Mastera swojej frakcji. Może sporo przetrwać dzięki Hard to Kill i Armor +1. Ma też jedna fajną sztuczkę która pozwala wszystkim modelom w obrębie 2 cali na cheatowanie karta położoną na odwrót na stole.
Pierwotna Magia to alternatywny totem dla Masterów Neverborn. Jego koszt to tylko 2 soulstony, a oferuje parę ciekawych opcji. Przede wszystkim, dzięki Rush of Magic, można na początku tury wyciągnąć jedną karte więcej i jedną odrzucić - bardzo użyteczna rzecz. Tak jak inne totemy, nie może wykonywać akcji typu Interact, ale może sprawić, że wrogie modele dostaną cechę Insignificant na resztę gry (pod warunkiem, że totem do tego momentu przeżyje, co nie powinno być bardzo trudne, co prawda ma tylko 3 Wd ale jest modelem typu Incorporeal). Inna sztuczka to opcja zamienienia się w Scheme Marker podczas liczenia VP raz na grę.

Thursday 23 July 2015

Airbrush take #1 and some books

I've recently bought my first airbrush and a compressor. It took me a while to make a choice. Luckily, I came across this great blog post by Arbal and pretty much followed all the pieces of advice he gives there. I've also bought several other products (thinners, cleaners, paints, etc.) that cost me a little more than I'd expected. Still, my first humble attempts show that there's a big potential in it to make a few things easier for me.
So far I've  basecoated some random old Space Marines and one Puppet Wars Vik. I've also applied 1-2 layers of paint on them as an exercise. I was particularly happy with red - it normally takes so long and so many layers to build a solid color with a brush. Here I was able to get this effect with just a few minutes of work. Cleaning the airbrush might not be the most enjoyable part but I'll get used to it. My ultrasonic cleaner will help with that for sure.


Kupiłem niedawno swój pierwszy aerograf i kompresor. Trochę zajęło mi wybranie odpowiedniego modelu na starcie. Na szczęście, trafiłem na świetny post autorstwa Arbala i w zasadzie kupiłem wszystko co autor polecił na start. Kupiłem też kilka innych produktów (rozcieńczacze, zmywacze, farbki, itp.), co w sumie kosztowało mnie dużo więcej niż przewidywałem. Mimo to, moje pierwsze nieśmiałe próby z aero pokazuję że jest w nim spory potencjał na ułatwienie mi wielu rzeczy w hobby.
Póki co nałożyłem tylko podkład na parę starych modeli Space Marines i Vik z Puppet Wars. Nałożyłem też 1-2 rozjaśnienia w ramach ćwiczeń. Najbardziej usatysfakcjnował mnie efekt czerwieni - uzyskanie solidnego koloru nakładając farbkę pędzlem to w tym wypadku dużo prcy. Tutaj uzyskałem dobry efekt zaledwie po kilku minutach pracy. Czyszczenie aerografu nie jest może najprzyjemniejszą czynnością, ale z czasem się do tego przyzwyczaję. Na pewno pomoże mi w tym moja nowa myjka ultradźwiękowa.


My notes on books is another thing that I've been neglecting recently. I usually listen to audiobooks while I paint and follow that up with a brief note on the blog. It helps me keep track of what I read. Here's an update on that.

Moje notatki o książkach to kolejna rzecz którą ostatnio zaniedbałem na blogu. Zazwyczaj słucham audiobooków podczas malowania i potem piszę o nich krótką notatkę. Pomaga mi to na prowadzenie swojego rodzaju rejestru przeczytanych książek.

The Tommyknockers is one of the older novels written by Stephen King. Unlikely for him, though, it's a science fiction novel. The action takes place in a small town in (you've guessed it!) Maine. The citizens of Haven fall under the influence of a mysterious object that is being uncovered in the forest close to the town. Prolonged exposure grants them unusual skills but not without a price to pay for that...
What I liked most about it was that one of the protagonists, James Eric Gardner (mostly referred to as just Gard"). Is not a likable character. He is a former poet and also happens to be a hopeless drunk. Yet despite all his flaws, he has one special characteristic that makes him immune to the influence of the object from the woods. We observe through his eyes as the town gradually descends into madness...


Finders Keepers is a sequel to Mr Mercedes, which was released last year. I enjoyed the first part of this trilogy so I got the audiobook as soon as it was available.
It follows the events from Mr Mercedes. The protagonists lead a safe and secure life. The first part of the novel deals with events from distant past and a murder of a successful, though reclusive writer ,and a theft of money notebooks with his unpublished works. Years later, the notebooks and cash are accidentally discovered by a teenager who is trying to use them to help his struggling family stay afloat. Things get complicated when the person responsible for the crime is released from jail...
The novel reads well and I liked how King nicely connected past events with characters known from the previous book. However, they did feel a bit rusty. They seemed much more intriguing in Mr Mercedes as we were just getting to know them. I expect more from them in the next book (End of Watch) that is scheduled for release next year. I'm a bit concerned that King sort of forces a supernatural element to the trilogy but I guess we'll just have to wait and see how it plays out in the end.


I'd unfortunately seen the movie (which I liked a lot) before reading the book but it's so well written that it didn't turn out to be a problem. The Road is set in a not-so-distant future in the US. The country (and presumable the rest of the world too) has been destroyed by some kind of cataclysm. A father and a son journey along empty roads, trying to reach southern part of the country, in hopes of surviving harsh winter in a better climate. As they travel, they occasionally meet people, though they mostly do their best to avoid them. 
The novel received a Pulitzer prize and I believe it deserves acknowledgement. The main characters are never referred to by name, just a boy and a man. The world is turned to ruins by an unknown disaster. No towns are named too. It serves some purpose for sure. I believe that Cormac McCarthy wanted the characters, their journey, to be symbolical. They represent humanity (or what's left of it in a world where bandits cannibals thrive). And the "fire" they carry can be seen as a symbol of hope.
It's not an easy read, at times even disturbing but it's definitely a book I'd recommend. It presents a rather bitter vision of the world and humanity but it does so in a way that is both intriguing and thought-provoking.Tuesday 21 July 2015

Necropunks

As promised, this week I'm trying to catch up with the blog backlog. Here are three more Malifaux models I've painted recently - Necropunks. 
They make for excellent scheme runners. Their Wk of 4' is unimpressive but their Cg is 6' and they have a (0) Leap action that allows them to move up their Cg, ignoring terrain and models (as long as they get a 7 of any suit). They're quite survivable too as they're both Hard to Wound and Hard to Kill. What's more, they can heal themselves at the expense of being more vulnerable for one turn. When cornered, Necropunks can also dish out some damage with a (2) Flurry action. I'd say all of that isn't too bad for a 5 soulstone minion.

Tak jak obiecałem, w tym tygodniu staram się nadrabiać blogowe zaległości . Tym razem trzy modele do Malifaux, które niedawno ostatnio pomalowałem - Necropunki.
To jedne z najlepszych modeli do robienia schematów. Co prawda ich Wk to jedynie 4 cale, ale ich szarża to już 6, przy czym posiadają dodatkowo akcję Leap za (0), która pozwala im przesunąć się o wartość Cg, ignorując teren i inne modele (dopóki wyciągnie się lub dorzuci z ręki co najmniej 7 dowolnego koloru). Potrafią też sporo przetrwać dzięki umiejętnościom Hard to Wound i Hard to Kill. Co więcej, Nekropunki mogą się leczyć kosztem bycia bardziej wrażliwymi na ciosy przez jedną turę. Przyciśnięci do ściany potrafią zadać trochę obrażeń dzięki akcji (2) Flurry. Powiedziałbym że to wszystko to całkiem niezłe możliwości jak na model za 5 soulstonów.


The design of these miniatures is just mind-blowing. The right one is actually a re-sculpt of the old metal version but the other two are simply awesome. The one in the middle was a bit challenging to put together, but in the end I managed to do it (even without instructions).
I really like painting models like these. Sickly skin tone and old, corroded metal are things that I always enjoy working on. These guys are "punks" of a kind too, so I used bright, vivid colors for their hair as I thought it would add a nice element of contrast. I've also used the new MaS planking bases I got from their Kickstarter.

Design tych modeli po prostu wymiata. Co prawda ten z prawej to odświeżona wersja starego metalowego modelu. ale pozostali dwaj są po prostu niesamowici. Ten środkowy przysporzył  mi trochę kłopotów przy składaniu, ale ostatecznie jakoś się udało (nawet bez instrukcji).
Bardzo lubię malować tego typu modele. Blada skóra i stary, zniszczony metal to elementy przy których zawsze dobrze mi się pracuje. Ci goście to też swojego rodzaju "punki", a więc użyłem jasnych, żywych kolorów na ich włosach. Doszedłem do wniosku, że uzyskam dzięki temu dodatkowy element kontrastu. Użyłem przy nich też nowych podstawek MaS , które niedawno dostałem dzięki ich Kickstarterowi.


Monday 20 July 2015

Master of Puppets

I've been busy with painting Wyrd stuff in recent weeks and have a lot of catching up to do on the blog. I'll try to add more posts over the week so stay tuned.

Ostatnio całkiem sporo malowałem Wyrdowskich modeli i w efekcie mam duże zaległości na blogu. Postaram się dodać więcej postów w ciągu tygodnia więc czuwajcie.I'll start with another of the newly released crew from Wyrd Miniatures - Collodi, the Master of Puppets and his little friends.
The first thing I noticed when I looked at the parts was how tiny they were (especially the Marionettes). Pinning them was extremely difficult and in one case it was actually impossible. The Marionette with crossed legs has such small feet that I ended up attaching a small piece of plastic to them and then making space for it in the base.

Zacznę od kolejnej nowości od Wyrda - Collodi, czyli Władca Marionetek i jego mali przyjaciele.
Pierwsze, co rzuca się w oczy po spojrzeniu na części to ich mały rozmiar (zwłaszcza Marionetki). Pinowanie ich było bardzo trudne, a w jednym wypadku nawet okazało się niemożliwe. Marionetka ze skrzyżowanymi nogami ma tak drobne stopy, że ostatecznie musiałem dokleić do nich od spodu mały kawałek plastiku i potem wyciąć na to otwór w podstawce.I was a bit disappointed by the size of Wicked Dolls as they're much larger and bulkier than the Marionettes. That being said, I can only imagine how hard painting them would be if they were much smaller. The models are really well designed and they immediately made me think of a great story from the Chronicles vol.12 Painting them was w bit tricky as there are some flat surfaces on the material, combined with numerous tiny stitches, and these don't look good if they're just painted with a single color so I made an effort to add some highlights there too.

Trochę rozczarowały mnie rozmiary Wicked Dolls, ponieważ są znacznie bardziej pokaźnych rozmiarów niż Marionetki. Ale też aż ciężko sobie wyobrazić jak trudne byłoby malowanie tych modeli gdyby były dużo mniejsze. Figurki są świetnie zaprojektowane i od razu skojarzyły mi się z e świetnym opowiadaniem z 12 numeru wyrdowskich kronik. Malowanie laleczek nie było łatwe - są tam zarówno płaskie powierzchnie materiału, jak i liczne drobne szwy, a te nie wyglądają dobrze pomalowane tylko jednym kolorem, a więc postarałem się dodać na nich trochę rozjaśnień. 


Collodi looks like a proper Master. He is the biggest model in the box and deservedly so. He's come a long way since beine a "mere" henchman in previous edition. I really like the way his four arms are positioned, as if he was happily pulling the strings and playing with his puppets. This is such an improvement comparing to the old metal version although his clothes could have a few more folds - painting them required numerous layers of gradually brighter colors.
Collodi's henchman (or rather henchwoman) - Vasillisa, is another great model. I particularly like the hollow expression on her wooden face, it somehow makes her look even more creepy.
I tried to paint a slightly different wood effect on these two and used brighter shades than on the Marionettes. Other than that, I tried to keep the colors coherent with the rest of the crew.

Collodi wygląda jak prawdziwy Master. Jest największą figurką z boxa, i w pełni zasłużenie. Przeszedł długą drogę od bycia "miernym" henchmanem w poprzedniej edycji. Bardzo podoba mi się układ jego czterech ramion, wygląda jakby radośnie pociągał za sznurki i bawił się swoimi Marionetkami. To naprawdę ogromny postęp w porównaniu ze starą wersją modelu tej postaci, aczkolwiek jego szaty mogłyby mieć trochę więcej fałd - musiałem nałożyć mnóstwo warstw stopniowo rozjaśnianego kolory żeby uzyskać efekt głębi.
Henchman (a właściwie Henchmenka - jakoś łatwiej mi pisać używając tego słowo, polskie tłumaczenie jako poplecznik czy giermek zupełnie mi nie leży), Vasillisa, to kolejny świetny model. Najbardziej podoba mi się ten pusty wyraz na jej drewnianej twarzy, nadaje jej jeszcze bardziej mroczny wygląd. 
Użyłem na nich nieco innego efektu drewna i zastosowałem jaśniejsze kolory niż na MArionetkach. Poza tą drobną różnicą, starałem się utrzymać kolory spójne z resztą ekipy.And to finish this post off, the only song that fits perfectly:

Na koniec tego posta jedyny kawałek , który idealnie pasuje:


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...