Monday 27 March 2017

A basketful of Woe

I had a big problem with this miniature as it was a miscast and both of her feet and part of left hand had to be removed before I could start working on it. I contacted Wyrd about it but since this mini is no longer produced, they weren't able to help me. 
I had to cut away that blob of metal and redo the shoes. I'm not much of a sculptor and use Green Stuff only sometimes to fill in gaps and add small, simple elements, so I decided to use a pair of shoes from plastic TTB sprue. They are a bit too big for her tiny feet but she's a bad kid so she might have stolen it from one of her victims.
Similarly to Baby Kade, I also used a bigger structure on her base to add a bit more dynamism. I also thought that a tiny girl wearing pinkish clothes and standing alone on a small dilapidated gangplank over a swamp tells an interesting story.


Miałem z tą figurką duży problem ponieważ była źle odlana. Jej stopy i część lewej ręki musiały być usunięte zanim mogłem zacząć pracę. Skontaktowałem się z Wyrdem w tej sprawie ale niestety nie potrafili mi pomóc, ponieważ ta figurka nie jest już produkowana. 
Musiałem uciąć tego metalowego gluta i poprawić buty. Nie czuję się komfortowo jako rzeźbiarz i praca z Green Stuffem w moim przypadku ogranicza się do sporadycznego łatania dziur i dodawania małych, nieskomplikowanych elementów. W związku z tym zdecydowałem się użyć plastikowych butów z zestawu TTB. Są na nią nieco za duże, ale to w końcu niedobre dziecko więc można łatwo wyobrazić sobie jak kradnie je od jednej ze swoich ofiar. 
Tak jak w wypadku Kade'a, użyłem nieco wyższej struktury na podstawce żeby dodać jej trochę dynamiki. Poza tym doszedłem do wniosku, że maleńka dziewczynka w różowawych ciuszkach, która stoi samotnie na podniszczonej kładce nad bagnem opowiada ciekawą historię.


Candy has good synergy with Pandora and fits very well in her crew as she can also inflict damage passively, just by standing in right place at right time. She also targets enemy's Wp to force attacks on themselves using their Ml stat. It can work very well against big hitters with solid damage profile. Candy is also a Casting Expert and can his with blasts using her Rg 8 attack. She can also use her Goody Basket to heal a friendly model.

Candy ma dobrą synergię z Pandorą i pasuje do jej ekipy dzięki temu, że może też zadawać obrażenia pasywnie, stając tylko we właściwym miejscu o właściwej porze. Atakuje również Wp przeciwnika, aby spowodować ataki na samych siebie przy użyciu wartości Ml. To może być bardzo skuteczne przeciwko silnym modelom o solidnym profilu obrażeń. 
Candy jest też ekspertem w czarowaniu i może uderzyć z blastem na zasięg 8 cali. Może też użyć "koszyczka z pysznościami" do uleczenia przyjaznego modelu.

1 comment:

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...