Friday 12 February 2016

Staking a Claim vs Shenlong

Deployment
I had another game with Dreamer earlier this week. A friend of mine who used to torment my Guild with his Ophelia dropped by. This time he brought a beautifully painted Shenlong crew. That was my first encounter with this master so after exchanging some basic information about who does what in our crews we flipped for strategy and schemes.
W tym tygodniu udało mi się zagrać kolejną partię Dreamerem. Odwiedził mnie kolega, który kiedyś gnębił moją Gildię Ophelią. Tym razem przyniósł pięknie pomalowaną ekipę Shenlonga. o raz pierwszy spotkałem się z tym masterem. o krótkim omówieniu kto co robi w naszych ekipach, wylosowaliśmy strategię i intrygi.
Deployment: Standard
Strategy: Stake a Claim
Schemes: ALitS, Murder Protege, Assassinate Breakthrough, Take Prisoner
As I didn't really know what it takes to kill Shenlong, I chose Murder Protege, thinking that taking down Sensei Yu should be doable. I also took Breakthrough as I thought my Silurids should take care of that easily, with extra help from Insidious Madness that I planned to summon later. I'd need to be on my opponent's half of the board for the Strategy anyway.
No schemes benefited killing minions so I chose the summoner Dreamer with Dreams of Pain, Otherworldly, and On Wings of Darkness. I also took Teddy, Hooded Rider, 2 Silurids, and a Daydream. Shenlong's Crew had Sensei Yu, Ten Thunders brother, Peasant, Shadow Effigy, Katanaka Sniper,and two Monks of High River. My opponent took ALitS and Breakthrough.

Nie wiedziałem tak naprawdę jak trudno jest zabić Shenlonga, więc wybrałem Murder Protege. Pomyślałem, że zabicie Sensei Yu powinno być wykonalne. Wziąłem też Breakthrough, Siluridy i możliwe do przywołania Insidious Madness powinny sobie z tym dobrze poradzić. I tak musiałem przedostać się na połowę przeciwnika, żeby zdobyć punkty za strategię. 
Żadna z intryg nie dawała punktów ezpośrednio za zabijanie minionów, więc wybrałem Dreamera w wersji summoner z Dreams of Pain, Otherworldly i On Wings of Darkness. Wziąłem też Teddy'ego, Hooded Ridera, 2 Siluridy i 1 Daydreama. Ekipa Shenlonga składała się z Sensei Yu, Ten Thunders brother, Peasant, Shadow Effigy, Katanaka Sniper, oraz dwóch Monks of High River. Mój preciwnik wybrał ALitS i Breakthrough.


My opponent initially planned to deploy his Katanaka Sniper on top of Water Tower. It was Ht 5 and would allow him to abuse that part of the board but I could easily avoid it simply by moving on the other half. In the end he deployed the sniper close to the train, where I was able to Charge it (after a push from Daydream) with my Teddy and push him into Hazardous Terrain for a turn 1 kill. It was a very important action for me as it allowed my other minions to move forward and start dropping markers without the risk of being shot from the distance.

Mój przeciwnik początkowo planował wystawić snajpera Katanaka na szczycie wieży ze zbiornikiem na wodę (wysokość 5 cali). Pozwoliłoby mu to pewnie zdominować połowę planszy, ale z kolei poruszanie się po drugiej połowie pozwoliłoby mi go stosunkowo łatwo uniknąć. Ostatecznie sjanper stanął blisko pociągu, gdzie sięgnął go Teddy (dzięki pushowi od Daydreama). Dwa uściski i push w hazardous terrain załatwiły sprawę w pierwszej turze.To była bardzo istotna akcja, bo jej efekt pozwolił mi na w miarę spokojne ruszanie do przodu i zrzucanie markerów bez ryzyka obstrzału z dystansu.

Monk kills a Stitched, only to be killed by Hooded Rider's charge a moment later

I was very impressed with how well Shenlong and his henchman manipulate scheme markers. My opponent was pretty much able to put down ALitS turn 2. However, he lacked killing power to survive an assault from Teddy and buffed up Hooded Rider. Still, I was only able to kill Sensei Yu in turn 4 after dropping Chompy on him. We called it a game at this point as I was able to remove enough of my opponent's models to prevent him from scoring any Strategy and Scheme points, apart from 1 for ALitS.

Umiejętności manipulacji markerami Shenlonga zrobiły na mnie spore wrażenie. Mój przeciwnik był w stanie rozłożyć ALitS już w 2 turze. Mimo to, brakowało mu siły przebicia do porradzenia sobie z Teddym i wzmocnionym Jeźdźcem. Zdjęcie Sensei Yu udało mi się dopiero w 4 turze, po tym jak przywitał się z nim Chompy. Na tym etapie zakończyliśmy grę, byłem w stanie zdjąć wystarczająco dużo markerów, żeby pozbawić mojego przeciwnika punktów za strategie (opza 1 za ALitS).

Chompy says "Hello"

It was an interesting game and I was particularly impressed with Hooded Rider. Predictably, he did nothing  and stayed mostly hidden during turn 1 and 2, but beginning from turn 3, his high mobility (a (0) 6 inch push combined with Unimpeded Cg10 and Rg 3' on his sword) allowed me to quickly put him where he was needed most. Teddy was killed by Shenlong but caused some havoc, flipping a Red Joker on his damage flip against Sensei Yu. 
I knew I was going to use summoner Dreamer so I was able to hire both Teddy and Hooded Rider, bringing a Madness for scheme running and a Stitched Together for tanking in the course of the game. If I had to choose just one of those, I'd have a hard time deciding. Teddy is a Nightmare so he can benefit from pushes both from Nightmares, and from Dreamer's Empty Night. His damage output is very good. The Rider starts a bit weaker than that but becomes much better after turn 2. As an enforcer, he can't benefit from Dreamer's Empty Night, but he has his (0) action to take care of that. Also, he is capable of removing Scheme Markers after a successful attack. Both have a lot to offer so it's definitely not an easy choice. 
I also learnt a lot about positioning. It is essential for Dreamer's effectiveness and his survival. When I threw Chompy into Sensei Yu's face, I made sure there were three Nightmares within 3' to protect the Kid once he got back. Also, I tried to activate my models within 6' of Dreamer to keep them healed whenever I could. Still, the trickiest part of running summoning Dreamer is managing cards. I planned to start with Coppelius and twins but had to save high cards for Teddy's attacks on the sniper. In the following turns I also had to maintain a balance between what I wanted to summon and what I had to do that turn (and make sure I have some cards left to discard should the Dreamer be targeted). I need to test Bloodwretches as they have a potential to generate extra cards.

To była ciekawa gra i bardzo spodobał mi się Hooded Rider. Zgodnie z przewidywaniami, nic nie zrobił przez pierwsze 2 tury, spędzając większość czasu na ukrywaniu się. Od trzeciej tury jego mobilność (6-calowy push za (0) w połączeniu z Unimpeded Cg10 i Rg 3' na jego mieczu) pozwalała mi szybko postawić go tam gdzie był potrzebny. Teddy został zabity przez Shenlonga, ale narobił sporo zamieszania po trafieniu Czerwonego Jokera na damage przeciwko Sensei Yu.
Wiedziałem, że będę grał Dreamerem jako summoner, tak więc byłem w stanie wziąć zarówno Miśka, jak i Jeźdźca, przywołując Insidious Madness do schemów i Stitched Together do zebrania szmaty na klatę w trakcie gry. Gdybym musiał wybrać tylko jednego z nich, nie byłoby łatwo. Teddy to Nightmare, więc czerpie korzyści z pushów od Daydreamów i Empty Night od Dreamera. Jego potencjał do zadawania obrażeń jest wysoki.  Rider początkowo jest nieco słabszy, ale w trakcie gry , po 2 turze, staje się coraz silniejszy. Jako enforcer, nie może być czerpać korzyści z Empty Night Dreamera, ale ma akcję za (0), którą to nadrabia. Poza tym, może usuwać wrogie Scheme Markery po skutecznym ataku. Obaj wnoszą sporo do gry, nie jest to łatwy wybór.
Nauczyłem się też sporo o dobrym ustawianiu modeli. Dla Dreamera to nie tylko kwestia efektywności, ale też jego przetrwania. Rzucając Chompy'ego na Sensei Yu, upewniłem się, że pod ręką będą trzy Koszmary do chronienia Dreamera po jego powrocie. Poza tym, kiedy mogłem, starałem się aktywować swoje modele w 6 calach od Dremera, żeby mogły korzystać  darmowego leczenia. Zarządzanie kartami wciąż pozostaje dla mnie najtrudniejszym elementem. Planowałem rozpocząć grę z Coppeliusem i bliźniakami, ale musiałem zużyć dobre karty na ataki Miśka na snajpera. W kolejnych turach musiałem też mocno pilnować równowagi pomiędzy potrzebą przywoływania modeli a wykorzystywaniem dobrych kart do tego, co mi było w danej turze potrzebne (musiałem też pamiętać o tym, żeby zawsze mieć jakieś karty na ręku, na wypadek gryby Dreamer był celem ataku). Muszę przetestować Bloodwretches, mają niezły potencjał do dodania dodatkowych kart.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...